Hukum Lam

  • Lam Ta’rif
  • Lafaz Al-Jalalah

 

Lam Ta’rif

Lam Ta’rif adalah dua huruf “al” (Bahasa Arab: الـ ‎) yang ditambah pada pangkal kata nama bahasa Arab. Terdapat dua jenis lam ta’rif iaitu qamariah dan syamsiah.

 • Lam Ta’rif qomariah
  di sebut juga dengan Alif Lam Qomariah,
  Qomariah di ambil dari kata qomirun atau bulan, yang maksudnya membaca lam seperti kita memandang tulisan alif lam yang diumpamakan tertulis bulan sehingga nampak jelas dan terang (berbeda jika alif lam tersebut
  Hukum ALIF LAM QOMARIYYAH terjadi apabila ALIF LAM bertemu dengan salasatu Huruf QOMARIYYAH yang berjumlah 14 huruf, yang terkumpul pada lafazh :IBGHI-HAJJAKA-WAKHOF-‘AQIIMAH
  Yaitu huruf:

  Contoh :

 • Lam Ta’rif Syamsiah
  yaitu membaca lam dengan cara di idhamkan huruf lam ke pada huruf yang di depannya apabila alif lam berhadapan.
  dengan ke 14 huruf berikut ini:
  Syamsiah berarti matahari atau di umpamakan kita memandang huruf lam yang tertulis di matahari, maka tidak akan terlihat.

  Contoh Alif Lam Syamsiah :

 

Lafaz Al-Jalalah

Huruf ل pada kata Al-Jalalah ( ) mempunyai tanda tasydid dan baris fatha di atasnya; namun demikian, kadar bacaannya adalah 2 harakat. Ia tidak ditanda dengan huruf alif kecil untuk membedakannya dengan ejaan kata Al-Latta.

Jika kata Al-Jalalah diwaqafkan di ujung kata, kadar bacaannya adalah 2 atau 4 atau 6 harakat.

Kata ini dilafaz dengan dengan tebal atau tipis menurut baris huruf yang sebelumnya :

  • Jika huruf sebelumnya berbaris fatha atau dhommah, maka huruf lam hendaklah dilafaz dengan tebal (targhliz).
   Contoh:
  • Jika huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf lam hendaklah dilafaz dengan tipis (tarqiq).

 

   Contoh :